درصورتیکه میخواهید از اصالت کارت گارانتی اطمینان حاصل نموده و یا تاریخ شروع و پایان گارانتی را کنترل نمایید، موارد زیر را تکمیل فرمایید.