درصورت رو به پایان بودن زمان گارانتی و یا اتمام گارانتی دستگاه میتوانید مجددا گارانتی دستگاه خود را فعال نمایید. برای این منظور لطفا فرم زیر را کامل نمایید.