امروزه زمان برای همه ما ارزشمند است، برای صرفه جویی در آن میتوانید مشکل و خرابی دستگاه خود را با پر نمودن موارد زیر اطلاع دهید و در موقع مراجعه به شرکت، فقط کد پذیرش مقدماتی را ارائه نمایید.